ముఖ్యమైన గణేష్ ఐదు శ్లోకాలు 

విగ్నేశ్వరాయ వరదాయ సురప్రియాయ  లంబోదరాయ సకలాయ జగద్విథాయం నాగాన్ నాథ్  శ్రుతియఙ్గ విభూషితాయా  గౌరీ సుతాయ గణనాథ్ నమో నమస్తే

ముఖ్యమైన గణేష్ ఐదు శ్లోకాలు

వక్రతుండ మహాకాయ సూర్యకోటి సమప్రభ  నిర్విద్నమ్ కురుమేదేవ సూర్యకోటి సమప్రభ 

ముఖ్యమైన గణేష్ ఐదు శ్లోకాలు

ఏకదంతాయ సుద్ధాయ సుముకాయ నమో నమహ  ప్రపన్  జన్పాలయ ప్రణతార్తి  వినాశినే

ముఖ్యమైన గణేష్ ఐదు శ్లోకాలు

అమేయాయ చ  హేరమ్బ్ పరిశుదారకాయ తే  ముషక్ వహ్హన విశ్వేశాయ నమో నమహ 

ముఖ్యమైన గణేష్ ఐదు శ్లోకాలు

ఏకదంతాయ విద్మహే  వక్రతుండాయ  విద్మహి   తన్నోదంతి  ప్రచోదయాత్