ఖైరతాబాద్ గణేష్ 2020

దన్వన్తరి నారాయణ  మహా గణపతిగా  భక్తులకు దర్శనం ఇస్తున్నాడు

     ఖైరతాబాద్ గణేష్ 2020        

     ఒక వైపు లక్ష్మీ  దేవి  అలాగే ఒక వైపు  సరస్వతీ  దేవి  ఆసీనులై వున్నారు

        ఖైరతాబాద్ గణేష్ 2020   

   ఈ సారి  వినాయకుని విగ్రహాన్ని  మట్టి తో చేయడం విశేషం

      ఖైరతాబాద్ గణేష్ 2020           

    భక్తుల కోరిక మేరకు     హుసైన్ సాగర్ లోనే    నిమ్మజనం చేయాలనీ నిర్ణయించారు

ఏది ఏమైనా  ఖైరతాబాద్ గణేష్ ఎంత ఎత్తులో వున్నా ఏరూపంలో వున్నా  భక్తుల  తాకిడి మాత్రం ఆగదు అనేడి స్పష్టం అయింది . జై  గణేష్ మహారాజ్ కి జై ...